Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Amely létrejött az Őrlősy Dorottya egyéni vállalkozó (nyilvántartási száma: 53615581) honlapja: www.iCoach.hu a továbbiakban: „Adatkezelő”) által ügyfelei részére nyújtott egyéni és csoportos business coaching, tréning, szervezetfejlesztés, HR tanácsadás (a továbbiakban előbbi szolgáltatások együttesen: „iCoach”) során a természetes személyek adatkezelésének részletes szabályainak ismertetése érdekében az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban:

Jelen tájékoztatót Adatkezelő az általa nyújtott iCoach szolgáltatások iránt érdeklődő ügyfelei, valamint szerződött (természetes személy) megbízói, és megbízóival munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésére irányuló jogviszonyban álló coaching tevékenységben résztvevő, ú.n. coacholt személyek részére székhelyén, valamint a fent megjelölt honlapján közzéteszi, amely a honlapon való közzététellel lép hatályba és hatályban marad mindaddig, amíg Adatkezelő új Adatkezelési Tájékoztatót közzé nem tesz. Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására, amely esetben a módosított tájékoztató közzétételét megelőzően létrejött személyes adatkezelésre az előző tájékoztató vonatkozik. Az átláthatóság és ügyfélközpontúság érdekében Adatkezelő a honlapján külön felhívást tesz közzé jelen Tájékoztató esetleges módosításairól.

I. Ön személyes adataira vonatkozó jogszabályi felhatalmazások különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

  • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • a fentiekben megjelölt GDPR rendelet

II. Fogalom meghatározások:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajthatja;

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel; aki az adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan pusztán technikai feladatokat lát el (pl.: adatok rögzítését);

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;


érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.

III. Adatkezelés során alkalmazott alapelvek:

Adatkezelő számára kiemelt jelentőségű szempont az ügyfelei, a coacholt személyek által rendelkezésre bocsátott személyes adatoknak a vonatkozó jogszabályok és más szabályozásoknak megfelelő kezelése, biztonságos felhasználása és rögzítése, az érintettek információs önrendelkezési jogai érvényesülésének teljeskörű biztosítása, valamint a személyes adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatás nyújtása.


Adatkezelő a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, valamint elszámoltathatóság elvét szem előtt tartva kezeli az Ön adatait, amely alapelvek érvényre juttatására maradéktalanul kötelezi esetleges alvállalkozóit, amennyiben ilyen igénybevételre kerül.


A célhoz kötött adatkezelés elve érvényre jut a lentiekben kifejtett, meghatározott és egyértelmű célokból történő adatkezelés során, míg az adattakarékosság azt jelenti, hogy Adatkezelő csak olyan adatokat kezel, amely a cél elérése érdekében feltétlenül szükséges, ezt is a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően, azaz kizárólag csak a feltétlenül szükséges ideig.


Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a lentiekben meghatározott időtartam vagy időtartam meghatározásának szempontjai leteltét követően Adatkezelő az Ön személyes adatait visszavonhatatlanul megsemmisíti, és kizárólag statisztikai elemzések és számítások elkészítése érdekében, a fejlesztést célzó olyan adatokat tart meg, amelyek a továbbiakban Önnel semmilyen formában nem hozható összefüggésbe, amelyek alapján Ön már egyáltalán nem beazonosítható.

IV. Adatkezelés jogszerűsége – alkalmazott jogalapok a GDPR 6. cikkének megfelelően:

  1. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: Az Érintett (Ön) hozzájárulása, amely önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelműen engedélyezi Adatkezelő számára az őt érintő személyes adatok kezelését;
  2. Szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés: olyan szerződés teljesítése, amelyben Ön, mint ügyfél az egyik fél;
  3. Jogi kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl.: számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése);
  4. Jogos érdek érdekében történő adatkezelés: az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ezen jogalap alkalmazásának feltételeit Adatkezelő belső adatvédelmi szabályzata tartalmazza, így külön részletezi az érdekmérlegelési- tesztnél figyelembe vett körülményeket és az alkalmazott eljárást.

V. Adatvagyon térkép

A következőkben tájékoztatom Önt az általam kezelt személyes adatainak köréről és az adatkezelés jogszerűségéről, valamint célhoz kötött felhasználásáról:

Az iCoach szolgáltatásainkkal kapcsolatban az érintettek alábbi körére vonatkozó személyes adatokat kezelek:

Látogatói státusz:

Amennyiben Ön honlapomon csupán csak tájékozódik és információt gyűjt, úgy látogatói státuszban veszi igénybe honlapszolgáltatásomat (a továbbiakban: „Látogató”). Látogatóként Önre vonatkozó semmilyen személyes adat, amely alapján Ön beazonosítható lenne, nem kerül a birtokomba, illetve ez esetben adatokat Önről nem tárolok.

Megbízói, Ügyfél státusz:

Amennyiben Ön természetes személyként az Adatkezelő iCoach szolgáltatásai igénybevételére szerződéses jogviszonyba lép, úgy az alábbi személyes adatainak megadása szükséges:

AdatkategóriaAdat forrásaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogszerűsége(jogalapok)Adatkezelés időtartama
vezetéknév és keresztnév* Ügyfél által megadvaÜgyfél azonosításaSzerződés teljesítése (V. 2./ pont)Szerződés megszűnéséig
kommunikáció biztosításaSzerződés teljesítése (V. 2./ pont)Szerződés megszűnéséig
Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kíséréseSzerződés teljesítése (V. 2./ pont)Szerződés megszűnéséig
szerződéses jogviszony létrehozása esetén az abból származó díjak (pl.: megbízási díj) számlázásaJogi kötelezettség teljesítése (V. 3./)a 2000. évi C. törvény 169. § alapján a kiállított számlát követő 8 évig
esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzéseJogos érdek (V.4./)elévülési idő elteltéig
anyja neve*Ügyfél által megadvaÜgyfél azonosításaSzerződés teljesítése (V. 2./ pont)Szerződés megszűnéséig
Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kíséréseSzerződés teljesítése (V. 2./ pont)Szerződés megszűnéséig
esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzéseJogos érdek (V.4./)elévülési idő elteltéig
születési helye és ideje*Ügyfél által megadvaÜgyfél azonosításaSzerződés teljesítése (V. 2./ pont)Szerződés megszűnéséig
Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kíséréseSzerződés teljesítése (V. 2./ pont)Szerződés megszűnéséig
esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzéseJogos érdek (V.4./)elévülési idő elteltéig
lakcíme*Ügyfél által megadvaÜgyfél azonosításaSzerződés teljesítése (V. 2./ pont)Szerződés megszűnéséig
Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kíséréseSzerződés teljesítése (V. 2./ pont)Szerződés megszűnéséig
esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzéseJogos érdek (V.4./)elévülési idő elteltéig
email címe és telefonszámaÜgyfél által megadvaÜgyfél azonosításaSzerződés teljesítése (V. 2./ pont)Szerződés megszűnéséig
Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kíséréseSzerződés teljesítése (V. 2./ pont)Szerződés megszűnéséig
kommunikáció biztosításaSzerződés teljesítése (V. 2./ pont)Szerződés megszűnéséig
számlázási cím*Ügyfél által megadvaSzerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kíséréseSzerződés teljesítése (V. 2./ pont)Szerződés megszűnéséig
esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzéseJogos érdek (V.4./)elévülési idő elteltéig
szerződéses jogviszony létrehozása esetén az abból származó díjak (pl.: megbízási díj) számlázásaJogi kötelezettség teljesítése (V. 3./)a 2000. évi C. törvény 169. § alapján a kiállított számlát követő 8 évig
Ügyféllel történő foglalkozás óraszáma (ú.n. „coach-olt órák száma”)Felek által együttesen meghatározvaSzerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kíséréseSzerződés teljesítése (V. 2./ pont)Szerződés megszűnéséig
szerződéses jogviszony létrehozása esetén az abból származó díjak (pl.: megbízási díj) számlázásaJogi kötelezettség teljesítése (V. 3./)a 2000. évi C. törvény 169. § alapján a kiállított számlát követő 8 évig
jelentéstételi kötelezettség teljesítése akkreditáló szerv, hatóság részéreJogi kötelezettség teljesítése (V. 3./)Nemzetközi Coach Szövetség

Tájékoztatom kedves Ügyfeleimet, hogy az iCoach szolgáltatásaim igénybevétele érdekében a fenti táblázatban szereplő *-gal jelölt adatok megadása a szerződés létrejöttéhez elengedhetetlenül szükségesek, ezen adatok a szerződéskötés előfeltételei, így megadásuk kötelező. A fenti személyes adatok hiányában nem áll módomban Önnel szerződést kötni.

Megbízó munkavállalói vagy Megbízóval egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek (a továbbiakban: „Coacholt Személyek”) státusz:

A Coacholt Személyek alábbi személyes adatait kezelem, amelyeket személyesen a coaching szolgáltatás nyújtása alatt illetve azt megelőzően vagy a honlapon történő regisztrációval adnak meg számomra.

Kezelt adatok köre:
vezeték és keresztnév, email cím, telefonszám, munkahely és munkakör (a továbbiakban: „Coacholt Személyek Adatai”).

A Coacholt Személyek Adatait papír alapú jegyzeteimben kezelem, amelyeket a Megbízóval fennálló jogviszonyom megszűnését követően az abból származó jogos érdek jogcím alapján, elévülési időig kezelek.
A Coacholt Személy adatkezelésének további jogalapja ezen érintett személy kifejezett és konkrét hozzájárulása, amely alapján történő adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Előbbiek nem zárják ki, hogy statisztikai célra az érintett személlyel kapcsolatba nem hozható, illetve érintett személyre közvetlenül nem vonatkoztatható személyes adatot tovább kezeljek.

A Coacholt Személyek személyes adatkezelésének a célja az érintett személy beazonosítása, vele való kapcsolattartás biztosítása, valamint Megbízóval létrejött szerződés teljesítése.

Gyermekkorú személyekre vonatkozó személyes adatkezelés:

Tájékoztatom, hogy a gyermekekre vonatkozó adatkezelés a GDPR alapján akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte; a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, annak személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

VI. Adatkezelő és adatfeldolgozók

Adatkezelő:

Az V. pontban meghatározott személyes adatokat Őrlősy Dorottya egyéni vállalkozó (nyilvántartási száma: 53615581) kezeli.

Elérhetőségei az alábbiak:
Email cím: dorlosy@gmail.com
Tel.szám: +36 30 742 7337

Tájékoztatom, hogy az V. pontban meghatározott adataihoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá.

Adatfeldolgozók:

Az V. pontban meghatározott személyes adatait csak az egyes – az Ön által használt – szolgáltatások fejlesztése és/vagy működtetése érdekében továbbítom harmadik személy szolgáltató részére.

A kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használom fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem élek vissza. A szolgáltatóval adatfeldolgozói szerződést kötök, amelyben adatfeldolgozó garanciát vállal és nyújt személyes adatainak védelmére, azonban Adatkezelőként nem szavatolok, és felelősségemet kifejezetten kizárom az adatfeldolgozónál meglévő jogszabályoknak megfelelő adatvédelmi szabályok megléte, betartása és végrehajtása tekintetében.

VII. Adatvédelmi tisztviselő

A kezelt személyes adatok köre és mennyisége nem indokolja adatvédelmi tisztségviselő kijelölését.

VIII. Email marketing joga – hírlevelek

Tájékoztatom, hogy amennyiben honlapomon email címének megadásával feliratkozik a hírlevél szolgáltatásra, úgy az email marketing jogával élve időközönként megkeresem Önt reklámokat, ajánlatokat és egyéb információkat tartalmazó hírlevelekkel, így biztosítva, hogy mielőbb értesüljön az iCoach- al kapcsolatos friss információkról. Jelen pontban meghatározott személyes adatai kezelésének jogalapja Adatkezelő jogos érdeke, tekintettel arra, hogy közvetlen üzletszerzés céljából az előbbiek alapján megilleti az email marketing joga. Az ilyen formában megkapott adatait Adatkezelő által használt hírlevélszolgáltatás működéséig kezelem, azonban amennyiben Ön további hírlevelek fogadása ellen tiltakozik, és a GDPR-ben meghatározott feltételek fennállnak, úgy jelen pontban meghatározott személyes adatait törlöm, és a továbbiakban az Ön részére nem küldök hírleveleket.

IX. Önt megillető jogok a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

Hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen Adatkezelőtől arról, hogy adatait mely célból kezeli, mely adatkategóriába tartoznak ezek, címzettek kategóriáiról, azaz azokról akikkel személyes adatait közlöm vagy közölni fogom – ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve nemzetközi szervezeteket -, az adatok tárolásának időtartamáról vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól. Az általam kezelt adatairól egyszeri díjmentes másolatot kérhet, míg további másolatok igénylése esetén díjat számítok fel.

Helyesbítés, törléshez való jog (az elfeledtetés joga): Ön bármikor jogosult arra, hogy Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kijavítását, módosítását, kiegészítését kérje, amennyiben észleli, hogy azok rögzítése nem megfelelő vagy azokban változás következett be. Ezen kérelemnek annak beérkezését követően késedelem nélkül köteles Adatkezelő eleget tenni. Az adatok törlését a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti tőlem, amelyet végrehajtok amennyiben a GDPR 17. cikkében foglalt feltételek fennállása megállapítható. Ilyen esetben adatait végérvényesen, visszavonhatatlanul törlöm nyilvántartásainkból.

Adatkezelés korlátozásához való jog: a GDPR 18. cikkében meghatározott esetekben kérheti, hogy korlátozzam adatkezelését.
Az előbbiekben meghatározott jogokkal kapcsolatban tájékoztatom továbbá, hogy a fenti tartalmú kérelmek esetén valamennyi olyan címzettet, akikkel korábban személyes adatait közöltem, tájékoztatom ezen műveletekről, amennyiben ez aránytalan nehézségbe nem ütközik.

Adathordozhatósághoz való jog: A GDPR 20. cikke alapján kérheti, hogy hozzájárulásán vagy szerződés teljesítése jogcímen kezelt személyes adatait Ön részére kiadjam, vagy ezen adatokat egy másik adatkezelőnek az Ön kérésére közvetlenül továbbítsam.
Tiltakozáshoz való jog: Olyan adatainak kezelése ellen, amelynek jogalapja Adatkezelő jogos érdeke, Ön bármikor tiltakozhat.

Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben az adatkezelés az Ön által megadott hozzájáruláson alapul, Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulását visszavonni. Felhívom figyelmét azonban arra, hogy a visszavonás nem visszamenőleges hatályú, így az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Panasz tételi jog: Amennyiben adatainak jogszabályellenes kezelését észleli, illetve Önt az adatkezeléssel kapcsolatban jogsérelem éri, jogosult a felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni vagy az illetékes bíróság előtt polgári peres eljárást indítani.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság
címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Tel.: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
email címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlapja: https://naih.hu/

X. Adatbiztonság biztosítása

Amennyiben adatvédelmi incidensről tudomást szerzek, ezen körülményt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 h-án belül bejelentem a X. pontban megnevezett felügyeleti hatóságnak. Ha megállapítom, hogy az adatvédelmi incidens válószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, úgy legkésőbb 72 h-án belül Önt is értesítem erről.
Tájékoztatom, hogy a jogszabályoknak megfelelő belső adatvédelmi szabályzattal rendelkezem, valamint olyan intézkedéseket eszközölök, és tartok fenn, amelyek a fentiekben ismertetettekkel az Ön személyes adatainak biztonságos kezelését biztosítják mind szervezési, mind technikai rendszereimben.